Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192.

Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


…ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI

(…) Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i włączanie się w rozwiązywanie jego współczesnych problemów. (…)

(…) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych  kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jednocześnie w toku kształcenia należy promować aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów. Istotna rola przypada tu trosce o zachowanie standardów jakości kształcenia bowiem jakość i efektywność kształcenia  w dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania szeroko pojętego  kapitału ludzkiego w tym intelektualnego i tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Odbywać się to powinno w takiej atmosferze i warunkach, aby z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na swój światopogląd oraz różnorodne problemy i sytuacje życiowe.  Główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. (…)


 

WŁADZE UCZELNI


Organy kolegialne
Senat Uczelni
dr Roman Gawrych – Przewodniczący                       
dr hab. Feliks Krause, prof. WSSE
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
dr Oliwia A. Owczarz
dr Aleksandra Chmielewska
mgr Justyna Baczewska
mgr Magdalena Krajewska
mgr Grzegorz Gajos
Piotr Kański 
Magdalena Mróz 

Rada Wydziału Pedagogiki i Zarządzania
dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
dr Oliwia A. Owczarz
dr Bogusław Gałka 
dr Grzegorz Grzelak 
mgr Magdalena Krajewska 
mgr Grzegorz Gajos 
Katarzyna Gólska 
Magdalena Mróz 
Janusz Sobiepan 

Organy jednoosobowe
Rektor: dr Roman Gawrych
Prorektor ds. Studenckich i Administracji: dr Oliwia A. Owczarz
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr Oliwia A. Owczarz 
Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania: dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE
                                                                                      dr Aleksandra Chmielewska
                                                                                      mgr Justyna R. BaczewskaSAMORZĄD STUDENCKI
Przewodniczący Zarządu: Grzegorz Gajos
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Gęsiarz
Skarbnik: Janusz Sobiepan
Sekretarz: Mariusz Jagielski
Członek: Magdalena Mróz
Opiekun Samorządu Studenckiego: mgr Ewa Chodnikiewicz


ORGANIZACJA UCZELNI

Podstawową jednostką organizacyjną w Uczelni jest Wydział Pedagogiki i Zarządzania.

Ponadto w skład Uczelni wchodzą:

KATEDRY

Katedra Pedagogiki
p.o. Kierownika: dr Aleksandra Chmielewska


Katedra Zarządzania
p.o. Kierownika: dr Grzegorz Grzelak


ZAKŁADY
Zakład edukacyjnego rozwoju człowieka
Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Zięba


Zakład pedagogiki ogólnej
Kierownik: dr Bogusław Gałka

Zakład pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego
Kierownik: dr hab. Adam R. Solak, prof. WSSE

Zakład zarządzania organizacjami i zasobami ludzkimi
Kierownik:dr inż. Sławomir Niecko, prof. WSSE


BIBLIOTEKA
Dyrektor: dr Krzysztof Marcinkowski


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI
Biuro Rektora
Dyrektor: mgr Katarzyna Wołejko


Biuro Karier i Promocji Uczelni
Dyrektor: mgr Iwona M. Cwalińska


Dziekanat
Kierownik: Katarzyna Gólska
Zastępca kierownika: Magdalena Krajewska

Kwestura
Kwestor: mgr Marzena Rynkiewicz
Referent ds. księgowości: Jolanta Śliwińska

Akademickie Biuro Karier
Kierownik: mgr Katarzyna Wołejko


Archiwum (zadania przewidziane dla archiwum realizuje dziekanat)

INSTYTUTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GDAŃSKU I W OSTROŁĘCE
Dyrektor: mgr Justyna R. Baczewska

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 192. 


Siedzibą uczelni jest miasto Gdańsk. Uczelnia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.