Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »
PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY

kwiecien2021okladka


Kierunki i specjalności kształcenia z zakresu pedagogiki i zarządzania

Prezentacja oferty Uczelni w wersji dla osób niesłyszącychFORMY ORGANIZACJI STUDIÓW W WSSE W GDAŃSKU (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

 

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie następujących specjalności:

 • Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika sportu
 • Pedagogika w nauczaniu początkowym i wychowaniu przedszkolnym

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku pedagogika jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o tradycyjnych i współczesnych systemach pedagogicznych,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów wychowania i opieki oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania do pracy pedagogicznej,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, czy wychowawczym, w różnych instytucjach niewymagających przygotowania pedagogicznego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

Program studiów I stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

 

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie następujących specjalności:

 • Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika w nauczaniu początkowym i nauczaniu przedszkolnym
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
 • Edukacja zdrowotna z bhp
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia trwają 3 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia jest m.in.:

 • umożliwienie studentom zdobycia poszerzonej wiedzy pedagogicznej z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych, metodologii badań społecznych i metodyki działalności pedagogicznej,
 • wyposażenie studentów w umiejętności dostrzegania, formułowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych, czy nauk o zarządzaniu,
 • wyposażenie studentów w specjalistyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej w jej szerokim zakresie,
 • budowanie postawy samokształceniowej, wyrażającej się w gotowości do uczenia się, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, poszukiwania informacji, przy jednoczesnej umiejętności dokonywania krytycznej oceny możliwości i ograniczeń pełnionej roli zawodowej,
 • kształtowanie pogłębionej wrażliwości etycznej, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności zawodowej.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach dziewięciu specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pedagogicznym, doradczym, opiekuńczym, czy wychowawczym w różnych instytucjach niewymagających przygotowania pedagogicznego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

Program studiów II stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ZARZĄDZANIE w ramach następujących specjalności:

 • Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • Zarzadzanie państwem
 • Zarządzanie strategią rolniczą
 • Zarządzanie w administracji

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych, niezbędnej do zrozumienia społeczno-ekonomicznego kontekstu kształcenia,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o formach i systemach zarządzania,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad przebiegu procesów zarządzania i ekonomii oraz metod organizowania procesu kształcenia i badania jego przebiegu, jako podstawy przygotowania na stanowiskach kierowniczych,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętności analizowania sytuacji ekonomicznej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego,
 • przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze studiowaną specjalnością,
 • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie motywowania pracowników,
 • kompleksowe przekazanie wiedzy potrzebnej do zarządzania na różnych płaszczyznach w zależności od jednostki zajmującej się problematyką administracji państwowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu szeroko pojętej logistyki.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach jedenastu specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie zarządzania w różnych instytucjach zgodnie ze studiowaną specjalnością. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 3 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

Program studiów I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE (niestacjonarne) (kliknij TUTAJ, aby otworzyć) 
Program studiów I stopnia dla kierunku ZARZĄDZANIE (stacjonarne) (kliknij TUTAJ, aby otworzyć) 

 

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:

 • Administracja skarbowa
 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku administracja jest m.in.:

 • przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) oraz wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej,
 • wyposażenie absolwentów w wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozumienia procesów ekonomicznych, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa,
 • wyposażenie absolwentów w umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych w stosowaniu prawa, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
 • uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach czterech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika administracji, inspektora ochrony danych osobowych.  Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w  tabeli 1 (kliknij tutaj aby otworzyć).

 

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

Studia trwają 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia jest m.in.:

 • umożliwienie studentom zdobycia poszerzonej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz ekonomii,
 • wyposażenie studentów w umiejętność dostrzegania, formułowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych, czy nauk ekonomicznych,
 • budowanie postawy samokształceniowej, wyrażającej się w gotowości do uczenia się, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, poszukiwania informacji, przy jednoczesnej umiejętności dokonywania krytycznej oceny możliwości i ograniczeń pełnionej roli zawodowej,
 • kształtowanie pogłębionej wrażliwości etycznej, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności zawodowej.

 

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach trzech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika administracji, inspektora ochrony danych osobowych.  Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku PRACA SOCJALNA w zakresie następujących specjalności:

 • Organizacja pomocy społecznej
 • Praca socjalna z rodziną

Studia trwają 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia na kierunku praca socjalna jest m.in.:

 • dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu pedagogiki społecznej i specjalnej, filozofii i etyki, organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, psychologii społecznej, metodologii badań społecznych, pracy socjalnej i metodyki pracy socjalnej, psychologii małżeństwa i rodziny, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz dyscyplin pokrewnych.
 • kształtowanie praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, umiejętności z zakresu wykorzystania zdobytej wiedzy podczas studiów,

umiejętności stosowania narzędzi diagnostycznych i podejmowania skutecznej interwencji, umiejętności z zakresu poradnictwa, dostrzegania problemów społecznych;

 • nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnych kategorii klientów oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej;
 • przyswojenie zasad i standardów etyki zawodowej oraz kształtowanie świadomej postawy przyszłych pracowników socjalnych, w szczególności w zakresie rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do zadań, niezbędnego w zawodach szczególnego zaufania publicznego.
 • nabycie przez studentów kompetencji do samokształcenia, dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach dwóch specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika socjalnego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY

 STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

1. Założenia programowo-organizacyjne, koszty
Głównym celem studiów podyplomowych i kursów z zakresu pedagogiki jest nabycie, uaktualnienie, czy poszerzenie przez uczestników przydatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego wypełniania zadań pedagogicznych, opiekuńczych, terapeutycznych czy wychowawczych z zakresu, którego dotyczy ich nazwa, a realizowanych głównie we współczesnych szkołach, placówkach oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych czy terapeutycznych. Oprócz realizacji treści z przedmiotów i bloków zagadnień dotyczących poszczególnych specjalności wszyscy uczestnicy mają możliwość nabywania wiedzy i kompetencji z zakresu neuropedagogiki, neuropsychologii, neurodydaktyki, pedagogiki kreatywnej czy e-pedagogiki związanej z kształceniem na odległość. Realizacja zajęć odbywa się w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub w ramach indywidualnej organizacji kształcenia. Główną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów/bloków tematycznych jest wykonywanie pod kierunkiem i nadzorem wyznaczonych nauczycieli akademickich praktycznych zadań związanych ze specjalnością kształcenia, uzyskanie stosownych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów,  wykonania pracy końcowej (przygotowanie artykułu naukowego oraz słowniczka pojęć związanych z poszczególną specjalnością) a ukończenie niektórych studiów wymaga jeszcze odbycia stosownych praktyk. Do realizacji tych zadań uczestnicy otrzymują m.in. materiały pomocnicze, wykaz literatury, mają dostęp do filmów edukacyjnych będących w  posiadaniu uczelni, jak też mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego (seminaria, konferencje, warsztaty, itp.) organizowanych przez uczelnię i współpracujących z nią instytucje i organizacje. Koszty kształcenia związane z ukończeniem studiów są uzależnione od przyjętej formy i wynoszą od 900,00 do 1 200,00 zł za semestr, opłata rekrutacyjna: 100,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Koszt kursu jest uzależniony od liczby uczestników i będzie wynosił od 25,00 zł do 60,00 zł za godzinę. Zapisu na studia i kursy można dokonać poprzez przesłanie pocztą podania o przyjęcie na studia wraz z załącznikami, o których w nim mowa lub złożenia go osobiście w siedzibie uczelni czy w jej jednostce.  

2.Poszczególne studia i kursy

 • Biologia w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 69 pkt ECTS
 • Chemia w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Doradztwo zawodowe /2 semestry, 225 godz., 31 pkt ECTS
 • Doradztwo zawodowe /3 semestry, 325 godz. + 60 godz. praktyk, 61 pkt ECTS
 • Edukacja biblioteczna i informacja naukowa /3 semestry, 330 godz. + 75 godz. praktyk, 62 pkt ECTS
 • Edukacja dla bezpieczeństwa /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Edukacja techniczna w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) /3 semestry, 350 godz. + 120 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących (Surdopedagogika)  /3 semestry, 400 godz. + 120 godz. praktyk, 66 pkt ECTS
 • Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących (Tyflopedagogika)  /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 60 pkt ECTS
 • Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera /3 semestry, 350 godz. + 120 godz. praktyk, 68 pkt ECTS
 • Fizyka w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 64 pkt ECTS
 • Geografia w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Historia w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 68 pkt ECTS)
 • Informatyka w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 66 pkt ECTS
 • Integracja sensoryczna /4 semestry, 390 godz. + 120 godz. praktyk, 97 pkt ECTS
 • Język polski w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 66 pkt ECTS
 • Kształcenie kompetencji pedagogicznych (Przygotowanie pedagogiczne) /3 semestry
 • Logopedia dla nauczycieli /4 semestry, 380 godz. + 120 godz. praktyk, 76 pkt ECTS
 • Matematyka w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 63 pkt ECTS
 • Motywowanie uczniów do nauki (kurs doskonalący) /20 godz.   
 • Muzyka w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 64 pkt ECTS
 • Neuropsychologia kliniczna /3 semestry
 • Pedagogika Marii Montessori /2 semestry, 234 godz., 42 pkt ECTS
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 73 pkt ECTS)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna /3 semestry
 • Pedagogika resocjalizacyjna /3 semestry, 350 godz. + 120 godz. praktyk, 68 pkt ECTS
 • Pedagogika sportu /3 semestry, 350 godz. + 120 godz. praktyk, 67 pkt ECTS
 • Plastyka z wiedzą o kulturze /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 66 pkt ECTS
 • Podstawy przedsiębiorczości w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 64 pkt ECTS
 • Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom: A1 oraz A2, B1 oraz B2) (kurs wyposażający w praktyczne umiejętności z Polskiego Języka Migowego oraz wiedzy o Kulturze Głuchych /60 godz. każdy  
 • Kursy pedagogiczne związane z praktyczną nauką zawodu /liczba godzin uzależniona jest od zakresu i celu kształcenia
 • Przyroda w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 68 pkt ECTS
 • Psychologia konfliktu i przemocy /2 semestry
 • Terapia pedagogiczna /3 semestry, 350 godz. + 90 godz. praktyk, 65 pkt ECTS
 • Terapia zajęciowa /2 semestry, 192 godz. + 128 godz. praktyk, 44 pkt ECTS
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego /3 semestry, 270 godz. + 80 godz. praktyk, 85 pkt ECTS
 • Wiedza o społeczeństwie w szkole /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 72 pkt ECTS
 • Wychowanie do życia w rodzinie /3 semestry, 350 godz. + 60 godz. praktyk, 65 pkt ECTS

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, BEZPIECZEŃSTWA I PSYCHOLOGII

1. Założenia programowo-organizacyjne, koszty
Głównym celem studiów podyplomowych i kursów z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa i psychologii jest nabycie, uaktualnienie, czy poszerzenie przez uczestników przydatnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego wypełniania zadań kierowniczych, menedżerskich czy administracyjnych z zakresu,  którego dotyczy ich nazwa, a realizowanych głównie we współczesnych przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, wojsku, policji, straży, czy szkołach i placówkach oświatowych. Oprócz realizacji treści z przedmiotów i bloków zagadnień dotyczących poszczególnych specjalności wszyscy uczestnicy mają możliwość nabywania wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania innowacjami, coachingu, psychologii przywództwa, czy nowoczesnych metod zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania talentami, a także w zakresie budowania marki i e-zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Realizacja zajęć odbywa się w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość lub w ramach indywidualnej organizacji kształcenia. Główną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów/bloków tematycznych jest wykonywanie pod kierunkiem i nadzorem wyznaczonych nauczycieli akademickich praktycznych zadań związanych ze specjalnością kształcenia, uzyskanie stosownych zaliczeń i pozytywnych ocen z egzaminów, wykonania pracy końcowej (przygotowanie artykułu naukowego oraz słowniczka pojęć związanych z poszczególną specjalnością) a ukończenie niektórych studiów wymaga jeszcze odbycia stosownych praktyk. Do realizacji tych zadań uczestnicy otrzymują m.in. materiały pomocnicze, wykaz literatury, mają dostęp do filmów edukacyjnych będących w  posiadaniu uczelni, jak też mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego (seminaria, konferencje, warsztaty, itp.) organizowanych przez uczelnię i współpracujących z nią instytucje i organizacje. Koszty kształcenia związane z ukończeniem studiów są uzależnione od przyjętej formy i wynoszą od 900,00 do 1 600,00 zł za semestr, opłata rekrutacyjna: 100,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Koszt kursu jest uzależniony od liczby uczestników i będzie wynosił od 25,00 zł do 60,00 zł za godzinę. Zapisu na studia i kursy można dokonać poprzez przesłanie pocztą podania o przyjęcie na studia wraz z załącznikami, o których w nim mowa lub złożenia go osobiście w siedzibie uczelni czy w jej jednostce.  
    
2. Poszczególne studia i kursy

 • Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej /2 semestry, 192 godz. + 128 godz. praktyk, 44 pkt ECTS
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe /2 semestry, 225 godz. + 60 godz. praktyk, 35 pkt ECTS
 • Grafika komputerowa i multimedia w przywództwie i zarządzaniu /2 semestry, 250 godz., 62 pkt ECTS
 • Inżynieria zarządzania innowacjami (kurs doskonalący) /60 godz.  
 • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy /2 semestry, 250 godz., 63 pkt ECTS
 • Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego) /2 semestry, 180 godz. + 40 godz. praktyk, 64 pkt ECTS
 • Kurs przygotowujący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej /10 godz.
 • Międzynarodowe studia podyplomowe coachingu /2 semestry
 • Menedżer usług społecznych /2 semestry
 • Opracowywanie biznesplanu w działalności gospodarczej (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Organizacja i zarządzanie oświatą /2 semestry, 215 godz. + 40 godz. praktyk, 44 pkt ECTS)
 • Pośrednictwo pracy z coachingiem i doradztwem zawodowym /2 semestry, 175 godz., 32 pkt ECTS
 • Psychologia przywództwa w praktyce /2 semestry, 198 godz., 30 pkt ECTS
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie (kurs doskonalący dla przedsiębiorców) /60 godz.
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem państwa /2 semestry, 218 godz. + 140 godz. praktyk, 47 pkt ECTS
 • Zarządzanie działalnością  gospodarczą – firmą (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie finansami firmy (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie instytucjami artystycznymi /2 semestry, 240 godz. + 60 godz. praktyk, 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego /2 semestry, 190 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie organizacjami pozarządowymi /2 semestry, 230 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie państwem /2 semestry, 205 godz., 60 pkt ECTS)
 • Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi /2 semestry
 • Zarządzanie różnorodnością (kurs doskonalący) /60 godz.
 • Zarządzanie sprzedażą /2 semestry, 270 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie strategią rolniczą /2 semestry, 265 godz., 60 pkt ECTS
 • Zarządzanie w samorządzie terytorialnym /2 semestry, 205 godz., 60 pkt ECTS