STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE na kierunku PEDAGOGIKA w zakresie następujących specjalności:

 • Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
 • Edukacja zdrowotna z bhp
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia trwają 3 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia jest m.in.:

 • umożliwienie studentom zdobycia poszerzonej wiedzy pedagogicznej z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych, metodologii badań społecznych i metodyki działalności pedagogicznej,
 • wyposażenie studentów w umiejętności dostrzegania, formułowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych, czy nauk o zarządzaniu,
 • wyposażenie studentów w specjalistyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej w jej szerokim zakresie,
 • budowanie postawy samokształceniowej, wyrażającej się w gotowości do uczenia się, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, poszukiwania informacji, przy jednoczesnej umiejętności dokonywania krytycznej oceny możliwości i ograniczeń pełnionej roli zawodowej,
 • kształtowanie pogłębionej wrażliwości etycznej, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności zawodowej.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach dziewięciu specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pedagogicznym, doradczym, opiekuńczym, czy wychowawczym w różnych instytucjach niewymagających przygotowania pedagogicznego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

Program studiów II stopnia dla kierunku PEDAGOGIKA (kliknij TUTAJ, aby otworzyć)

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa
 • Administracja publiczna
 • Ochrona danych osobowych

Studia trwają 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia jest m.in.:

 • umożliwienie studentom zdobycia poszerzonej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz ekonomii,
 • wyposażenie studentów w umiejętność dostrzegania, formułowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych, czy nauk ekonomicznych,
 • budowanie postawy samokształceniowej, wyrażającej się w gotowości do uczenia się, doskonalenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, poszukiwania informacji, przy jednoczesnej umiejętności dokonywania krytycznej oceny możliwości i ograniczeń pełnionej roli zawodowej,
 • kształtowanie pogłębionej wrażliwości etycznej, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności zawodowej.

 

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach trzech specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika administracji, inspektora ochrony danych osobowych.  Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku PRACA SOCJALNA w zakresie następujących specjalności:

 • Organizacja pomocy społecznej
 • Praca socjalna z rodziną

Studia trwają 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Głównym celem studiów II stopnia na kierunku praca socjalna jest m.in.:

 • dostarczenie studentowi wiedzy z zakresu pedagogiki społecznej i specjalnej, filozofii i etyki, organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, psychologii społecznej, metodologii badań społecznych, pracy socjalnej i metodyki pracy socjalnej, psychologii małżeństwa i rodziny, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz dyscyplin pokrewnych.
 • kształtowanie praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, umiejętności z zakresu wykorzystania zdobytej wiedzy podczas studiów,

umiejętności stosowania narzędzi diagnostycznych i podejmowania skutecznej interwencji, umiejętności z zakresu poradnictwa, dostrzegania problemów społecznych;

 • nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełniania oczekiwań różnych kategorii klientów oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej;
 • przyswojenie zasad i standardów etyki zawodowej oraz kształtowanie świadomej postawy przyszłych pracowników socjalnych, w szczególności w zakresie rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do zadań, niezbędnego w zawodach szczególnego zaufania publicznego.
 • nabycie przez studentów kompetencji do samokształcenia, dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań.

Studia na tym poziomie realizowane są w ramach dwóch specjalności, których absolwenci uzyskują prawo do wykonywania zadań i obowiązków o charakterze pracownika socjalnego. Zbiorcze zestawienie potencjalnych miejsc pracy i stanowisk zawarto w tabeli 2 (kliknij tutaj aby otworzyć). 

 

Projekt