KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE dla nauczycieli, kandydatów na te stanowiska oraz innych pracowników pedagogicznych

1. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
a) 390 godz. + 150 godz. praktyk zawodowych, nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
b) 330 godz. + 90 godz. praktyk, nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotu lub zajęć, odpowiadające w pełni wymaganiom podstawy programowej kształcenia w danym typie szkół.

2. CZTEROSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
nadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu i nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w obszarze wynikającym z dotychczasowego ogólnego wykształcenia kandydata
570 godz. + 150 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, których program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające jedynie wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania/zajęć w danym typie szkoły.

3. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWANIA MERYTORYCZNEGO I DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU w zakresie wskazanym przez kandydata spośród następujących:

a) Biznes i zarządzanie
b) Doradztwo zawodowe
c) Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
d) Edukacja dla bezpieczeństwa
e) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
f) Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera
g) Edukacja techniczna
h) Nauczanie biologii
i) Nauczanie chemii
j) Nauczanie fizyki
k) Nauczanie geografii
l) Nauczanie historii
m) Nauczanie informatyki
n) Nauczanie języka polskiego
o) Nauczanie matematyki
p) Nauczanie muzyki
q) Nauczanie plastyki z wiedzą o kulturze
r) Nauczanie przyrody
s) Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
t) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
u) Pedagogika resocjalizacyjna
v) Pedagogika sportu
w) Terapia pedagogiczna
x) Wychowanie do życia w rodzinie
240 godz. + 60 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być nauczyciele-absolwenci studiów wyższych na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio podstawy programowej przedmiotu/zajęć w danym typie szkoły.

4. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA 180 godz. + 120 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych na kierunku psychologia.

5. TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO 330 godz. + 90 godz. praktyk
Uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych, których program nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania tego języka, a którzy legitymują się znajomością tego języka odpowiednio do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art..9 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (DZ.U z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz.730 i 1287) i potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

 

Podanie o przyjęcie na studia (pobierz)
Kwestionariusz służący określeniu zainteresowań zawodowych (pobierz)

 

Instytut Kształcenia Zawodowego WSSE w Gdańsku z siedzibą w Ostrołęce

Aleja Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka

tel. (29) 769 15 26, 881 777 258, 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

 mba ulotka

 ulotka coaching1191

 

 

mopshel 3

 

Projekt