Decyzja MSWiA z dnia 7 lutego 2022 r.

MSWiA zatwierdza wniosek WSSE w Gdańsku na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.

-> Decyzja 

PROCEDURY REKRUTACYJNE

 

Studia I stopnia

 1. Rejestracja on-line kandydatów na studia I stopnia - TUTAJ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:

CUDZOZIEMCY ponadto:
Oryginał/poświadczona przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski  kopia dokumentu ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów lub dokument opatrzony apostille, według odpowiednich przepisów.
Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. W razie braku certyfikatu potwierdzającego poziom języka polskiego, komisja rekrutacyjna może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną albo „test kompetencyjny” w celu ustalenia poziomu biegłości językowej w zakresie języka polskiego.

Studia II stopnia

 1. Rejestracja on-line kandydatów na studia II stopnia - TUTAJ

 2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W GDAŃSKU FILIA W SZCZECINIE

 1. Rejestracja on-line kandydatów na studia jednolite - TUTAJ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia (do pobrania)
 • ankieta (do pobrania)
 • informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji (do pobrania)
 • oryginał/poświadczona kopia świadectwa dojrzałości
 • oryginał/poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum)
 • aktualne zdjęcie dowodowe lub paszportowe
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ W GDAŃSKU

 1. Rejestracja on-line kandydatów na studia jednolite  - TUTAJ
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (do pobrania)
 • ankieta (do pobrania)
 • informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji (do pobrania
 • oryginał/poświadczona kopia świadectwa dojrzałości
 • oryginał/poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum)
 • aktualne zdjęcie dowodowe lub paszportowe
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

 

Studia podyplomowe

 1. Rejestracja on-line kandydatów - TUTAJ
 2. Złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania) wraz załącznikami:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 aktualne zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (nie dotyczy absolwentów WSSE)

 


 Konto bankowe
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
BOŚ S.A. 07 1540 1098 2001 5548 0424 0001


 

OKREŚL SWOJE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE, A POMOŻE CI TO W WYBORZE KIERUNKU I SPECJALNOŚCI STUDIÓW...

Przy podejmowaniu trafnej decyzji o wyborze studiów, oprócz takich czynników jak: zdolności, umiejętności, system wartości czy potrzeby rynku pracy, bardzo ważne jest poznanie własnych zainteresowań zawodowych. Niżej zamieszczamy kwestionariusz, który pomoże je właściwie określić. Jego wypełnienie oraz interpretację wyników proponujemy zwłaszcza osobom, które chcą rozpocząć, wznowić bądź kontynuować studia w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

 

Kwestionariusz służący określeniu zainteresowań zawodowych (otwórz)

 


 

reklama26 07 16 
 


 

Biuro Rekrutacji
Dziekanat Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
ul. Rajska 6, Gdańsk (niedaleko Dworca Głównego PKP), III piętro, pokój 302
tel. (58) 500 52 06
e-mail: dziekanat@wsse.edu.pl

 

mopshel 3

 

Projekt